top of page

Про академічну доброчесність

20200227_122120.png

Академічна доброчесність - поняття, що базується на 6 простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту - з поваги до чужих. Академічна спільнота Хортицької національної академії керується Положенням про академічну доброчесність під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Також в академії діє Кодекс академічної доброчесності, який встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в академії (академічної спільноти), якими вони мають керуватися у своїй діяльності. Створено Групу сприяння доброчесності, Комісію з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами. Під час виникнення ситуацій щодо порушення норм академічної доброчесності, адміністрація, викладацький склад та студентське товариство керуються нормативними положеннями наведенними на офіційному сайті Хортицької національної академії.

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс доброчесності
Положення про групу сприяння доброчесності
Положення про доброчесність
Положення про запобігання плагіату
Положення про Комісії з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами

Семінар з академічної доброчесності 2021

Науково-дослідна діяльність студентів

15.jpg

На кафедрі дизайну функціонує студентський науковий гурток «Дизайн у науковій творчості».

Науковий гурток здійснює свою діяльність відповідно відповідно до академічного Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Наукове товариство діє самостійно в межах своїх повноважень, а також у співпраці з адміністрацією академії, органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями академії, державними органами України, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства академії. 

Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Така робота розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

Положення про науковий гурток

План роботи наукового гуртка

План роботи наукового гуртка 2020-2021

План роботи наукового гуртка 2021-2022

Участь у конференціях

Конференція ХНА 2020 (Секція 5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ)

Конференція ХНА 2021 (Розділ 5. Сучасні тенденції розвитку тистецтва та дизайну) 

Практична підготовка

20180516_093813.jpg

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про практичну підготовку та працевлаштування здобувачів вищої освіти і випускників комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, яке регулює загальні питання організації, проведення і підбиття підсумків усіх видів практики здобувачів вищої освіти в академії.

 

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки бакалаврів дизайну та декоративного мистецтва проводиться на базі академії, громадських та приватних організацій, закладів системи освіти різних типів. Практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньо-професійною характеристикою підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою, а також для збору фактичного матеріалу для виконання курсових і бакалаврських робіт (проєктів).

В межах освітніх програм спеціальності дизайн та декоративне мистецтво передбачено: практика навчальна (безвідривна), практика мистецька, практика технологічно-виробнича, практика переддипломна. Практики здійснюються в майстернях академії, на пленері, на виробництві.

Бази практик спеціальності 

Методичні рекомендації до мистецької практики ОП Медіадизайн

Методичні рекомендації до навчальної практики ОП Медіадизайн

Методичні рекомендації до технологічнної практики ОП Медіадизайн

Методичні рекомендації до переддипломної практики ОП Медіадизайн

Методичні рекомендації до переддипломної практики ОП Дизайн одягу

Методичні рекомендації до технологічно-виробничої практики ОП Дизайн одягу

Методичні рекомендації до переддипломної практики ОП Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Методичні рекомендації до технологічно-виробничої практики ОП Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Курсове проєктування

14.jpg

Курсове проєктування є важливою частиною підготовки бакалаврів спеціальності 022 Дизайн. Метою курсового проєкту є вироблення у студентів навичок самостійної роботи зі спеціалізованими джерелами з дизайну, оволодіння методикою проєктування в процесі розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, набуття компетенцій щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики з галузі знань 02 Культура і мистецтво, узагальнення опрацьованого матеріалу, обґрунтовування своїх гіпотез та висновків, вміння розробляти й формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення дизайн-продуктів, досліджених в роботі.

Курсовий проєкт – важливий етап підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Актуальність та науковий рівень проєкту, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у проєкті рішень покликані розкрити рівень сформованості загальних (ключових) та професійних компетенцій, набутих студентом у процесі опанування навчального матеріалу.

Курсовий проєкт складається з графічної частини проєкту, роботи в матеріалі (оригінал-макет) та пояснювальної записки до нього, що має показати рівень загальних та спеціальних (фахових) компетентностей  студента, вміння застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери дизайну у практичних ситуаціях. Захист курсового проєкту дозволяє визначити рівень підготовленості студента до самостійної роботи за обраним напрямком.

Методичні рекомендації до Курсового проєкту Дизайн одягу

Методичні рекомендації до Курсового проєкту Графічний дизайн

Методичні рекомендації до Курсового проєкту Медіадизайн

Методичні рекомендації до Курсового проєкту Декоративне мистецтво

Бакалаврська робота (проєкт)

16.jpg

Бакалаврська робота (проєкт)  – кваліфікаційна робота, виконана студентом самостійно під керівництвом наукового керівника на завершальному етапі навчання за освітньо-професійною програмою. Бакалаврська  робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів дизайну. Робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації, має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

Вимоги до бакалаврської роботи наведені у методичних рекомендаціях відповідно до спеціалізацій.

Методичні рекомендації до бакалаврської роботи Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Методичні рекомендації до бакалаврської роботи Дизайн одягу

Методичні рекомендації до бакалаврської роботи Декоративне мистецтво

Методичні рекомендації до бакалаврської роботи Графічний дизайн

Методичні рекомендації до бакалаврської роботи Медіадизайн

Тематика кваліфікаційних проєктів бакалаврів 2022 року

bottom of page