top of page

Освітні програми Силабуси

Освітній процес здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у комунальному закладі вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Зміст навчання визначається освітньою програмою, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, силабусами навчальних дисциплін.

 

На підставі освітньо-професійної програми зі спеціальністі 022 Дизайн і 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація розробляється навчальні плани, у яких відображаються відомості про освітню програму, галузь знань, освітній рівень, кваліфікація, що здобувається, графік освітнього процесу; визначаються нормативний термін навчання, перелік та обсяги обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін (навчальні курси, практики із вказаними кредитами ЄКТС і навчальними годинами), послідовність їх вивчення, дані про кількість і форми семестрового контролю, атестації, загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання та його розподіл на аудиторний час та час, відведений на самостійну роботу, а також розподіл бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами занять з кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання. Навчальні плани розробляються окремо для кожної з форм навчання.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) здійснюється моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм. До обговорення освітніх програм запрошуються стейкхолдери та здобувачі освіти. Перегляд ОПП відбувається щорічно навесні.

ZNAK_MD5.png

Освітньо-професійна програма Медіадизайн 2021

Структурно-логічна схема ОПП Медіадизайн

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Кваліфікація: бакалавр дизайну.

Освітньо-професійна програма Медіадизайн 2016 (набір 2018р.)

Освітньо-професійна програма Медіадизайн 2019

Освітньо-професійна програма Медіадизайн 2020

Навчальний план ДЗ(м)_2021-2022 від 13.04.2021 №9 (основний)

Навчальний план ДЗ(м)_2018-2019

Навчальний план ДЗ(м)_2019-2020

Навчальний план ДЗ(м)_2020-2021

Силабуси навчальних дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Історія української державності та культури

Інформаційні технології, системи та ресурси

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Іноземна мова

Авторське право

2. Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Культурологія

Методи наукових досліджень

Історія мистецтв

Історія дизайну та стилів

Рисунок

Ілюстрація

Композиція

Шрифти і типографіка

Режисура

Візуальні комунікації

Відеомонтаж

Комп’ютерні технології

Анімація

Звукорежисура

Відеодизайн

Веб-дизайн

3D-дизайн

Зйомка середовища

Вибіркові навчальні дисципліни

Відеожурналістика

Робота кореспондента

Рекламна фотографія

Відеозйомка малих форм

Відеозйомка з хромокеєм

Методики озвучення відео

Акторська майстерність озвучення

Методика створення коміксу

Програми 2D-анімації

Сценарна робота

Методика покадрової фото-анімації

Методика класичної 2D-анімації

Класична анімація 2D-персонажу

Дизайн web-ресурсів

Дизайн логотипу

Дизайн motion-інфографіки

Історія мультиплікації

Типографіка у motion-дизайні

Графіка у motion-дизайні

Реклама і соціальні комунікації

Методика створення рекламного ролика

Методика створення музичного кліпу

Методика створення доповненої реальності

Візуальні комунікації доповненої реальності

Анімація доповненої реальності

Інтерактивні медіа

Історія кіноіндустрії

Програми 3D-анімації

Методика створення класичної 3D-анімації

Розробка 3D-персонажу

Проєктна 3D-графіка

Web-дизайн рекламного контенту

Дизайн друкованих ЗМІ

Зовнішня реклама

Розкадровка сюжету

Робота з титрами

Студійна фотозйомка

Менеджмент творчої студії медіадизайну

Менеджмент кліпмейкерства

Режисура студійної програми

Режисерська робота кліпмейкера

Менеджмент командної роботи

Менеджмент роботи з клієнтом

Портфоліо motion-дизайнера

Практична підготовка

Практика мистецька

Практика навчальна

Практика технологічна

Практика переддипломна

ZNAK_MD4.png

Освітньо-професійна програма Перукарське мистецтво та декоративна косметика

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Кваліфікація: бакалавр дизайну.

Навчальний план.

Силабуси навчальних дисциплін

Історія української державності та культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Основи екології і безпеки життєдіяльності (охорона праці)

Інформаційні технології, системи та ресурси

Основи наукових досліджень

Економіка

Економіка підприємства

Правознавство

Право інтелектуальної власності

Культурологія

Народознавство

Соціологія

Політологія

Психологія

Етика ділового спілкування

Історія мистецтва

Менеджмент і маркетинг в мистецтві

Історія дизайну, костюму та зачіски

Комп'ютерне моделювання зачіски

Рисунок та перспектива

Живопис та кольорознавство

Композиція та спецкомпозиція

Декоративна косметика та грим

Постиж

Моделювання та художнє оформлення зачіски

Матеріалознавство та технологія перукарських робіт

Практика навчальна (перукарське мистецтво)

Практика навчальна (декоративна косметика та грим)

Практика технологічно-виробнича

Практика переддипломна

Спеціальний рисунок та пластанатомія

Рисунок

Візажна справа

Спеціальний живопис

Санітарія та гігієна

Колористика

Методика експрес-обслуговування

Прогнозування моди

Манікюр та педикюр

Проектування та обладнання

Бакалаврська робота (проєкт)

ZNAK_MD6.png

Освітньо-професійна програма Декоративне мистецтво

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацыя галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Кваліфікація: бакалавр дизайну.

Навчальниий план.

Силабуси навчальних дисциплін

Історія української державності та культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Основи екології і безпеки життєдіяльності (охорона праці)

Інформаційні технології, системи та ресурси

Основи наукових досліджень

Економіка

Економіка підприємства

Правознавство

Право інтелектуальної власності

Культурологія

Народознавство

Соціологія

Політологія

Психологія

Етика ділового спілкування

Історія мистецтва

Менеджмент і маркетинг в мистецтві

Історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаментів

Кольoрознавство

Технологія та матеріалознавство

Пластична анатомія

Рисунок та перспектива

Живопис

Композиція

Скульптура

Композиція і проектування

Робота в матеріалі

Комп'ютерні технології та графіка

Практика мистецька

Практика навчальна

Практика технологічно-виробнича

Практика переддипломна

Рисунок

Спеціальний рисунок

Декоративний живопис

Спеціальний живопис

Вузька спеціалізація

Основи архітектури

Декоративний розпис

Техніки проектної графіки

Бакалаврська робота (проєкт)

ZNAK_MD3.png

Освітньо-професійна програма Дизайн одягу

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацыя галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Кваліфікація: бакалавр дизайну.

Навчальниий план.

Силабуси навчальних дисциплін

Історія української державності та культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Основи екології і безпеки життєдіяльності (охорона праці)

Інформаційні технології, системи та ресурси

Основи наукових досліджень

Економіка

Економіка підприємства

Правознавство

Право інтелектуальної власності

Культурологія

Народознавство

Соціологія

Політологія

Психологія

Етика ділового спілкування

Історія мистецтва

Менеджмент і маркетинг в мистецтві

Історія дизайну та еволюція костюму і крою

Інноваційні технології у проектуванні одягу

Антропологія та ергономіка в одязі

Рисунок та перспектива

Живопис та основи кольорознавства

Композиція

Формоутворення та робота в матеріалі

Художнє конструювання та моделювання

Дизайн-проектування одягу

Технологія та матеріалознавство швейних виробів

Спеціальний рисунок так перспектива

Основи рисунку

Спеціальний живопис

Декоративний живопис

Макетування та робота в матеріалі

Макетування складних форм

Дизайн сценічного костюму

Дизайн матеріалів та аксесуарів

Дизайн портфоліо

Аналітика світових трендів та брендінг fashion-бізнесу

Практика мистецька

Практика проектна

Практика технологічно-виробнича

Практика переддипломна

Бакалаврська робота (проєкт)

ZNAK_MD2.png

Освітньо-професійна програма Графічний дизайн

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацыя галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Кваліфікація: бакалавр дизайну.

Навчальниий план.

Силабуси навчальних дисциплін

Історія української державності та культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Основи екології і безпеки життєдіяльності (охорона праці)

Інформаційні технології, системи та ресурси

Основи наукових досліджень

Економіка

Економіка підприємства

Правознавство

Право інтелектуальної власності

Культурологія

Народознавство

Соціологія

Політологія

Психологія

Етика ділового спілкування

Історія мистецтва

Менеджмент і маркетинг в мистецтві

Історія дизайну та стилів

Технологія та матеріалознавство

Пластична анатомія

Рисунок

Живопис

Композиція

Шрифти і типографіка

Формоутворення та макетування

Дизайн-проектування

Комп’ютерний дизайн та графіка

Практика навчальна (безвідривна)

Практика мистецька

Практика графічна

Практика технологічно-виробнича

Практика переддипломна

Основи рисунку

Основи живопису та кольорознавства

Спеціальний живопис

Дизайн упаковки та етикетки

Художньо-технічне редагування

Медіадизайн

Дизайн рекламної продукції

Бакалаврська робота (проєкт)

bottom of page